بیمارستان

پروژه ها

بیمارستان بهار

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – اشرفی اصفهانی-مرزداران

PMA CERAMIC بیمارستان بهار

بیمارستان میرزاکوچک خان

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – نجات الهی شمالی

PMA CERAMIC بیمارستان میرزاکوچک خان

بیمارستان معیری تهران

سیستم نصب: ملات اسکوپ محل پروژه: تهران – میدان بهارستان

PMA CERAMIC بیمارستان معیری تهران

بیمارستان کودکان ابوذر اهواز

سیستم نصب: در بدنه: ملات اسکوپ    در کف: ملاتی محل پروژه: اهواز –

PMA CERAMIC بیمارستان کودکان ابوذر اهواز

بیمارستان شهید مدرس

سیستم نصب: در بدنه: ملات اسکوپ چسبی    در کف: چسبی محل پروژه: اصفهان &

PMA CERAMIC بیمارستان شهید مدرس

بیمارستان پیامبران

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – بلوار ابوذر-خیابان پیامبر

PMA CERAMIC بیمارستان پیامبران

بیمارستان میلاد ارومیه

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: ارومیه – خیابان مولوی۲

PMA CERAMIC بیمارستان میلاد ارومیه

بیمارستان ۱۷ شهریور – مشهد

سیستم نصب؛ در کف: wet on wet در بدنه: ملات اسکوپ محل پروژه: مشهد ̵

PMA CERAMIC بیمارستان ۱۷ شهریور – مشهد