ایستگاه مترو F2 میدان راه آهن مشهد

ایستگاه مترو تمام شده فضای داخلی

سیستم نصب : ملات اسکوپ

محل پروژه : مشهد – میدان راه آهن

مشتریان

مشتریان ما

نظرات کاربران