بیمارستان تامین اجتماعی دکتر چمران

بیمارستان تمام شده فضای داخلی

سیستم نصب: ملات اسکوپ

محل پروژه: ساوه – جاده قدیم تهران

مشتریان

مشتریان ما

نظرات کاربران