فرودگاه بین المللی ارومیه

تمام شده فرودگاه فضای داخلی

سیستم نصب: درکف: wet on wet    دربدنه: ملات اسکوپ

محل پروژه: ارومیه

مشتریان

مشتریان ما

نظرات کاربران