NEWS & BLOG

چسب پایه سیمان

چسبی در فضای داخلی

 “توصیه های فنی نصب سرامیک های پرسلانی با چسب پایه سیمان در فضای داخلی“ ⇐ برای نصب سرامی